به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، پتانسیل افزایش سرمایه سنگین در این سهم از تجدید ارزیابی در کنار شایعات سودسازی بالا برای سال آینده و ورود حقوقی های خوش نام به سهم سبب صدور سیگنال خوبی شده است...