پس از ثبت سقف ۴۶٠٠ تومانی قیمت وارد فاز اصلاحی شد و تا محدوده ٣١٠٠ تومان عقب نشست. در ۴ ماه اخیر قیمت موفق به عبور از محدوده مقاومتی مذکور نشده است...