البته بایداین را اضافه کرد که نرخ فروش آذر ماه بدلیل افزایش نرخ نهاده های تولید علی الخصوص لوازم بسته بندی و خـوراک و مـواد اولیــه رشدی موازی را تجربه کرده است ...