شرکت «های وب» از مهر ماه پس از برخورد به سقف کانال خود وارد مدار اصلاحی شده و تاکنون اصلاح قیمتی سهم کماکان ادامه دار بوده است. کم کم از بعد زمانی در حال پایان رسیدن اصلاح سهم می رسیم. از منظر تکنیکی سهم می تواند از یکی دو هفته آتی روند صعودی خود را دوباره از سر بگیرد...