چه می شود؛ خوش‌ بین باشیم؟ بازارهای کالایی هفته‌ ای مبهم را آغاز کرده‌ اند. آن‌ هم در شرایطی که هفته گذشته زمانی برای افت قیمت‌ ها بود و این هفته هنوز با داده‌ ای قطعی رو به‌ رو نشده‌ ایم که بتواند جریان‌ شناسی قیمت‌ ها را مورد بحث قرار دهد...