فاصله گرفتن از هیجان‌ های قیمتی پیشین بازارهای کالایی را به فاز کاهش قیمت‌ ها رهنمون ساخته است، تا شاید با تعدیل نرخ، بتوان انتظار تثبیت قیمت‌ ها را مطرح کرد. این شرایط کلی پتانسیل چندانی برای...