شرکت سیمان فارس خوزستان تقریبا دو ماهی بوده که روند صعودی خود را از کف کانال و از محدوده قیمتی ۴١۴٠ ریالی آغاز کرده است و با شیب ملایم توانست از سقف قبلی خود عبور نماید و تا محدوده ٧٠٠٠ ریال رشد کند...