در آن برهه انتظار داشتیم قیمت تا محدوده کف کانال عقب نشینی کند که اینگونه شد. اخیرا قیمت بار دیگر در ناحیه کف کانال با حمایت خوبی همراه شد...