به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل توانایی تعدیل مثبت و ارزش ذاتی بالا با پذیرش ریسک می تواند نوسانات خوبی داده و سیگنال خرید صادر کرد