هر چند سهم دیتا چندانی برای تحلیل ندارد ، با این حال گام های حرکتی قیمت در این مدت به گونه ای بوده است که به نظر در حال حاضر شاهد شکل گیری الگوی هارمونیک reAB=CD در نمودار سهم هستیم...