شرکت ایران خودرو در هفته اخیر اصلاح سنگینی انجام داده به طوری که از محدوده ٩٧٠٠ ریال تا محدوده ٨١۵٠ ریال اصلاح کرده است... محدوده حمایتی ٨١۵٠ ریال، هم حمایت فیبوناچی و هم حمایت روند بلندمدتی سهم می باشد و انتظار غلبه واکنش تقاضا می رفت...