در نمودار تعدیل شده از ابتدای سال قیمت داخل یک کانال صعودی در حال نوسان بوده است. طی این مدت...