گذر از دشواری روزگار خوشی! این روند یعنی نزدیک‌ تر شدن به تعادل در هر بازار به یک معنی خواهد بود، بازار فولاد ثبات نسبی و افت قیمت‌ ها و بازار پلیمرها...