زمانی برای اندکی آرامش روز دوشنبه بازارها بسته است و این واقعیت می‌ تواند، بخشی از التهاب قیمتی و هیجانات مثبت و منفی معامله‌ گران را پوشش دهد. آن‌ هم در شرایطی که...