نمره قبولی بورس انرژی بازارهای کالایی تغییر جهت دادند ولی هنوز روند رو به رشد خود را به صورت متوسط طی می‌ کنند. به گونه ای که...