به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با توجه به ارزش دارایی های بالا از یک سو و ورود جریان نقدینگی و قراردادهای جدید و افزایش سرمایه از سوی دیگر در موقعیت سیگنال خرید قرار گرفت