به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم معدنی با توجه به شایعات افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و تعدیل مثبت عایدی به واسطه رشد تولید و فروش سیگنال خرید خوبی را صادر کرد