به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم سرمایه گذاری در آستانه فروش سهام مدیریتی یکی از زیر مجموعه های خود قرار داشته و با توجه به پتانسیل جهش عایدی سیگنال خرید خوبی را صادر کرد