به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم سرمایه گذاری با توجه به صف خرید و رشد قیمیت شرکت های زیر مجموعه و رشد ارزش ان ای وی و قرار داشتن در کف حمایتی سیگنال خرید خوبی را صادر کرد