به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل ارزش دارایی های بالا از یک سو و وضعیت تکنیکالی صعودی از سوی دیگر درموقعیت خرید خوبی قرار گرفت