به گزارش تیم تحلییل بورس٢۴، این سهم معدنی با توجه به عرضه سهام شرکت زیر مجموعه از یک سو و تحولات در فروش وتعدیل مثبت در موقعیت خرید خوبی قرار و سیگنال صادر کرد