بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مربوط به آبان، تولیدات شرکت طی دوره ٨ ماهه سال جاری ١١٨۴۵٠ تن بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ٠.٩ درصدی را نشان می‌دهد. در بخش فروش اما با وجود افزایش تولیدات، مقدار فروش با کاهش ٣.٢ درصدی نسبت به دوره مشابه ١٠۴۴۵٩ تن گزارش شده است. با این حال ..........