به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، اخبار و شایعات افزایش سرمایه سنگین در سهم و توان سود سازی بالا این سهم بیمه ای را در موقعیت رشد قیمتی و بازدهی خوبی قرار داده و سیگنال خرید خوبی را در سهم به همراه داشت