در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانات قیمتی سهم را از ابتدای سال تا کنون داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. در این بازه زمانی قیمت به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است...