به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم فولادی به دلیل جهش در نرخ های فرو شو عدم رشد قیمتی از یک سو و رشد سود شرکت های زیر مجموعه از سوی دیگر هم از دید تکنیکالی و هم بنیادی سیگنال خرید کم ریسکی را صادر کرد