موتورسازان تراکتورسازی ایران با نماد «خموتور» از سهام گروه قطعاتی بوده که نسبت به بسیاری از هم گروهی های خود رشد کمتری داشته و تقریبا یک ماهی است که در محدوده کف کانال صعودی خود در حال معامله می باشد و به تازگی از محدوده مقاومتی بسیار مهمی عبور کرده است...