به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با توجه به اخبار و شایعات مثبت از یک سو و ارزش ان ای وی بالا از سوی دیگر در حال شکل دهی روند مثبت صعودی بوده و سیگنال خرید خوبی را صادر کرده است.