سیمان شاهرود با نماد سرود، تقریبا شش ماهی است که حرکت پنج موجی خود را شروع کرده است... موج سوم سهم از محدوده قیمتی ٢٩٠٠ ریال آغاز شده و تا محدوده ۶٧٢٠ ریال ادامه داشته و پس از اصلاح قیمتی از محدوده کف کانال صعودی میان مدتی ...