نکته قابل ذکری که طی این روزها باعث افزایش تقاضا برای سهام شرکت و در نتیجه صف‌های خرید بوده است، انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال مبنی بر برگزاری مزایده و فروش ١۶۴٠١٢٢۴ سهم شرکت نوآوران سبز احیا می‌باشد که طی این مزایده.........