استراحت داریم یا رشد؟ چه اهدافی در انتظار دماسنج بازار سهام است؟