این موضوع سبب شد تا اوره از چند هفته گذشته تاکنون حدود ١٠ دلار رشد کند و به ٢٣٩ دلار برسد. در همین بازه قیمت متانول هم در هر تن فوب از ١٩٧ دلار به ٢٠۴ دلار رسیده است...