نوسانات ۶ - ٧ ماه اخیر سهم را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت بصورت منظم و متناوب بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است...