در هفته گذشته سه سهم به کاربران معرفی شد ؛ ابتدا «به پرداخت» به عنوان سهم کم ریسک که در قیمت های ٢٠٠٠ تومان معرفی و بیش از ۵ درصد نوسان مثبت داشته است.همچنین «سیمان مازندران» ۴۴٠ تومانی که بیش از ١٣ درصد بازدهی مثبت را به همراه داشته است. در نهایت «تکنوتار» ٨٨٠ تومانی به عنوان سهم پرریسک معرفی شده بود که در مقطع فعلی بازدهی نداشته است...