پس از تکمیل ساختار اصلاحی زیگزاگ ، قیمت وارد یک موج ایمپالس شده است. پس از یک موج ٣ پرشتاب که از محدوده ١۴٠ تا ۶۴۵ تومان پیشروی کرد...