طی دوره شش ماهه نخست سال جاری، شرکت با سرمایه ۴١٧٩٠٠ میلیون ریال، برای هر سهم خود سود خالص ٢٠٩٧ ریال گزارش نموده که در مقایسه با سود ٧٠٢ ریال طی دوره مشابه سال قبل، افزایش ١٩٩ درصدی سودآوری را نشان می‌دهد. طی این دوره درآمدهای عملیاتی ..........