در نمودار تعدیلی و در چارچوب زمانی روزانه قیمت داخل یک کانال صعودی در حال نوسان است. رفتار اخیر قیمت تداعی کننده الگوی اصلاحی مثلث متراکم است. به نظر می رسد در کوتاه مدت ابتدا ...