طی صورت‌های مالی سه ماهه نخست منتهی به ٣١-٠۶-١٣٩٨، شرکت با سرمایه ١٨٠ میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ۶۶۵ ریال گزارش نموده که در مقایسه با سود ٣٧۶ ریال دوره مشابه سال قبل و با سرمایه ١٠٠ میلیارد ریالی، افزایش ..........