به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با نوسانات مثبت و شکست سد مقاومتی خود شاهد ورود نقدینگی خوبی به سهم بوده و با سیگنال خرید خوبی همراه شده است