به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل شسکت مقاومت و ارزش ان ای وی بالا و دارا بودن خبرهای بنیادی مناسب سیگنال خرید خوبی را صادر کرده است