طی دوره ۶ ماهه نخست سال جاری و در صورت‌های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه، شرکت با سرمایه ٢۶٠٠ میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ١٧٠۴ ریال گزارش نموده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل..........