بر اساس گزارش فعالیت ماهانه آبان، تولیدات شرکت تنها شامل ٢٠٣٢۶٢۵ قطعه جوجه یک روزه گوشتی بوده است که در مقایسه با میانگین ماهانه مربوط به دوره ١٠ ماهه گذشته با میانگین ٣٢٣۶۵٢۴ قطعه، کاهش ٣٧ درصدی در تولید طی آبان را نشان می‌دهد. همچنین طی این ماه فروش..........