به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم دارویی که قبل از این یک بار سیگنال خرید و بازدهی ٢۵ درصدی داد مجددا با اهداف قیمتی بالاتر به دلیل پتانسیل جهش عایدی و ورود نقدینگی به سهم سیگنال خرید صادر کرد