در حال حاضر شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا جزء واحدهای تولیدی هلدینگ شرکت توکا تولید اسپادان می‌باشد. بر اساس پروانه بهره‌برداری مورخ ٢۵ مرداد ١٣٧٧ ظرفیت تولید جرم‌های نسوز منیزیتی سالانه به مقدار ......