طی دوره شش ماهه نخست سال جاری شرکت با سرمایه ٩٠٠ میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ٢۵٩ ریال گزارش نموده که در مقایسه با سود ١٩٨ ریال دوره مشابه، افزایش ٣١ درصدی سودآوری را نشان می‌دهد. طی این دوره درآمدهای عملیاتی شرکت .......