سقف قبلی «شرنگی» ١٢٧٠٠ تومان بوده است.این سهم مقاومت سختی در کانال ٨٠٠٠ تومان داشته که به تازگی با اقبال سرمایه گذاران از این کانال عبور و از امروز وارد کانال ٩ هزار واحدی شده است... علت اقبال بازار برگزاری مجمع در روز ٢٠ آذر است که قرار است به صورت فوق العاده برگزار شود و ترکیب هیات مدیره دستخوش تغییراتی خواهد شد...

بورس 24 : سقف قبلی «شرنگی» 12700 تومان بوده است.این سهم مقاومت سختی در کانال 8000 تومان داشته که به تازگی با اقبال سرمایه گذاران از این کانال عبور و از امروز وارد کانال 9 هزار واحدی شده است.

این نماد طبق نمودار اگر سقف قبلی را که 12700 تومان بوده بشکند ، احتمالا ارتفاع 15 هزار تومانی را به دست خواهد گرفت.

علت اقبال بازار برگزاری مجمع در روز 20 آذر است که قرار است به صورت فوق العاده برگزار شود و ترکیب هیات مدیره دستخوش تغییراتی خواهد شد.گروه «ثنظام» یکی از جدی ترین رقبا برای ورود به ترکیب جدید هیات مدیره هست که ظاهرا برنامه هایی مانند افزایش تولید و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را در دستور کار دارد.