تولیدات شرکت طی دوره ٨ ماهه سال جاری ١٧۶١۴۵١ تن سیمان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ١٠ درصدی داشته است. در بخش فروش نیز مقدار فروش ١٧۶٩٨٧٨ تن سیمان بوده است که تماماً به صورت داخلی به فروش رفته و ...........