هر چند خیلی زود روند معاملات به حالت عادی بازگشت و بار دیگر قیمت تا درصدهای مثبت پیشروی کرد. در صورتیکه در جریان معاملات امروز محدوده ١٠۴٠ - ١٠۵٠ تومان شکسته شود...