طی دوره ١١ ماهه منتهی به ٣٠-٠٨-١٣٩٨، تولیدات شرکت ١٧٨۴۶ تن انواع بیسکویت بوده که ٢٣٢۴ تن از این محصول و معادل ١٣ درصد آن مربوط به آبان ماه می‌باشد. در بخش فروش نیز میزان فروش بیشتر و ١٨٣۴۵ تن محصول بوده که......