شرکت فولاد کویر یکی از تازه واردترین شرکت های بورسی به شمار می رود که در هفته های اخیر بازده سرشاری را نصیب سرمایه گذاران کرده است. رشد قیمت سهام این شرکت و مقایسه نسبت های مالی آن با دیگر شرکت های گروه فلزات اساسی باعث شده بسیاری از سرمایه گذاران رشد قیمت سهام این شرکت غیرواقعی بدانند.