در نمودار تعدیل شده هفتگی ، قیمت پس از تکمیل ساختار اصلاحی مثلث ، محدوده سقف این الگوی را بی اعتبار کرد...